70 Jahre Kokusai budoin Kokusai budo renmei

 

35 Jahre IMAF-Germany

PRESIDENT: Yasuhisa TOKUGAWA (Tokyo, Japan)

CHIEF-DIRECTOR:  Ikuo HIGUCHI (Tokyo, Japan)

VICE-CHIEF-DIRECTOR:  Iwao MATSUZAKI (Tokyo, Japan)

VICE-CHIEF-DIRECTOR:  Kunikazu YAHAGI (Tokyo, Japan)

CHIEF-DIRECTOR IMAF-Germany
CHAIRMAN EUROPE:
  Hans.-D. RAUSCHER (Deutschland)
Er ist der deutsche Repräsentant des o-shu-saiko-shingi-kai, Board of European Technical Directors of IMAF – Kokusai Budoin.

Die IMAF – KOKUSAI BUDOIN – KOKUSAI BUDO RENMEI
ist der älteste japanische Budo-Welt-Dachverband.

Er ist als „non-profit“ Organisation von der japanischen Regierung anerkannt und registriert.

Hauptdisziplinen der IMAF – Kokusai Budoin sind:
Karate-Do (Shotokan-Ryu, Goju-Ryu, Wado-Ryu), Kobudo, Judo, Iaido, Kendo, Aikido, Nihon-Jujutsu. Ausserdem: Bojutsu, Tanbojutsu, Hanbojutsu, Kenjutsu, Tonfajutsu, Aikijutsu, Battojutsu, Saijutsu u.a.
Über die deutsche Partner-Organisation der IMAF – die DAKO – ist auch eine Ausbildung in nichtjapanischen Kampfkünsten und Meditationsformen möglich.

IMAF-Chiefdirector seit 2023 Ikuo HIGUCHI 10.Dan Hanshi Shotokan-Karate-Do

Zu den internationalen japanischen Shihan der IMAF – Kokusai Budoin gehören u.a.
Shizuya SATO, 10. Dan Meijin Nihon-Jujutsu, Judo;
Hirokazu KANAZAWA, 10. Dan Meijin Shotokan Karate-Do;
Katsuo YAMAGUCHI, 10. Dan Meijin Iaido;
Keiji TOSE, 10. Dan Meijin Iaido;
Terutaka KAWABATA, 10. Dan Hanshi Kobudo;
Kazuo SAKAI, 10. Dan Meijin Kobudo, Karate-Do;
Ikuo HIGUCHI, 10. Dan Hanshi Shotokan Karate-Do;
Tadanori NOBETSU, 10. Dan Meijin Goju-Ryu Karate-Do;


Einige der großen Pioniere der IMAF – Kokusai Budoin:

Prinz KAYA,
Prinz HIGASHIKUNI,
Takeo FUKUDA,
Kazuo ITO,
Judo Meijin 10. Dan (1898-1974);
Takasue ITOH, Judo Meijin 10. Dan (1897-1981);
Kyuzo MIFUNE, Judo Meijin 10. Dan (1883-1965);
Hakudo NAKAYAMA, Kendo Meijin 10. Dan (1873-1959);
Hironori OHTSUKA, Karate-Do Meijin 10. Dan (1892-1982);
Tsugiyoshi OTA, Iaido Meijin 10. Dan (1892-1984);
Gozo SHIODA, Aikido Meijin 10. Dan (1915-1994);
Hiromasa TAKANO, Kendo Meijin 10. Dan (1900-1987);
Katsuo YAMAGUCHI, Iaido Meijin 10. Dan ;
Katsuichi TANIGUCHI,
Kiyoji WATANABE,
Tokuji OSHITA,
Gogen YAMAGUCHI „The Cat“,
Seirin TSUMAKI,
Tomoe TAKANO,
Sadao KANEKO,
Tadao OCHIAI,
Kisshomaru UESHIBA,
Masatoshi NAKAYAMA,
Gichin FUNAKOSHI.